roadshow

Chengdu Roadshow 3/29/2017

22nd UNWTO Chengdu 6/5/2017

Chongqing Roadshow 7/25/2017

Kunming Roadshow 9/17/2017

COTTM  3/29/2017

UTE BJ 4/8/2017

BITE BJ  6/1/2017

Jinan Roadshow 9/9/2017

Qiangdao Roadshow 9/11/2017

Shanghai - Roadshow 3/15/2017

ITCM 3/21/2017

Hangzhou - Roadshow 3/22/2017

UTE SH 4/20/2017

SWTF SH 4/20/2017

ITB SH 5/10/2017

CITM (China International Travel Mart) 11/11/17

GITF GZ 2/23/2017

Guangzhou - Roadshow 3/7/2017

Shenzhen – Roadshow 3/9/2017

China
roadshow

China Road/Trade Show

room-3
room-3
room-3
room-3